02.12.2015  

 

ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» оголошує проведення аукціону з  продажу простих іменних акцій ПАТ «Банк Народний капітал» (ЄДРПОУ: 20026740)  у кількості 507768 шт. (п’ятсот  сім тисяч сімсот шістдесят вісім штук). Аукціон з продажу акцій буде проведено о 10:00 , 22 грудня 2015 року на Товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» стартова ціна продажу -  0,50 грн. (нуль гривень 50 коп.) за одну акцію.

Довідки щодо участі та проведення аукціону надаються за тел.: +38044 458-05-45, 458-14-09, 458-49-76.

03.08.2015 У зв`язку з набуттям чинності Рішенням НКЦПФР від 21.04.2015 року № 566, Рішенням НКЦПФР  від 04.06.2015 року №740, Рішенням НКЦПФР від 09.06.2015 року  №771, Наказом Генерального директора ТОВ „Фондова компанія „Фаворит” No22 від 03.08.2015р.) затверджено зміни до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ „Фондова компанія „Фаворит” шляхом викладення його у новій редакції. З текстом нової редакції Положення можна ознайомитись у розділі  „ПослугиДепозитарна установа.

У зв`язку з набуттям 21.07.2015 чинності рішення НКЦПФР від 09.06.2015 року №771 (далі – Рішення 771), яким внесено зміни до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі (затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.01.2014 року №47), що зобов`язують депозитарну установу у випадку внесення змін до законодавства, які потребують змін умов договору, здійснити дії щодо приведення договорів про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників у відповідність до законодавства протягом трьох місяців після набрання чинності змінами до законодавства, якщо інший строк прямо не встановлений законодавством. (тобто у строк до 21.10.2015 року включно) Наказом Генерального директора ТОВ „Фондова компанія „Фаворит” No21 від 03.08.2015р.) затверджено зміни до типового Договору ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, шляхом викладення його у новій редакції. З текстом нової редакції типового Договору ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам можна ознайомитись у розділі  „ПослугиДепозитарна установа. Емітентам, які уклали раніше з ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» Договір  про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, необхідно здійснити дії щодо приведення його у відповідність до законодавства, шляхом підписання з ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» нової редакції такого договору.

У зв`язку з необхідністю врегулювання процедури виплати депозитарною установою ТОВ „Фондова компанія „Фаворит” доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, викладеної у п.8.10.типового Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах Наказом Генерального директора ТОВ „Фондова компанія „Фаворит” No23 від 03.08.2015р.) затверджено зміни до типового Договору ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» про обслуговування рахунка в цінних паперах, шляхом викладення його у новій редакції. З текстом нової редакції типового Договору ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» про обслуговування рахунка в цінних паперах  можна ознайомитись у розділі  „ПослугиДепозитарна установа.

06.02.2015. 13.01.2015 року набрало чинності рішення НКЦПФР від 25.11.2014 року №1575, яким внесено зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності (даліПоложення 735), затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 року №735. Цим рішенням депозитарні установи зобов`язано привести свої внутрішні документи у відповідність до його вимог не пізніше шести місяців з дня набрання чинності цим рішенням. На виконання зазначених вимог  внесено зміни до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ „ФОНДОВА КОМПАНІЯ „ФАВОРИТ”. Наказом Генерального директора ТОВ „Фондова компанія „Фаворит” (No44 від 06.02.2015 р.) затверджено зміни до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ „Фондова компанія „Фаворит” шляхом викладення його у новій редакції. Нова редакція Положення набирає чинності з 01 березеня  2015 року. З текстом нової редакції Положення можна ознайомитись у розділі  „ПослугиДепозитарна установа. З дати набрання чинності цією Новою редакцією Положення, тарифи депонентів, які були ними підписані до набрання чинності цією Новою редакцією Положення, втрачають силу, а починають діяти тарифи, наведені у розділі ІХ. нової редакції Положення - „Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та/або емітентам”. Відповідно до норм п. 4.3. Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах „Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установа зобов’язана повідомити Депонента шляхом оприлюднення їх на веб-сайті Депозитарної установи www.fc-favorit.com.ua не пізніше, як за 15 робочих днів до  початку набрання ними чинності”.

03.11.2014. З 01 листопада  2014 року набула чинності Нова редакція Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ „ФОНДОВА КОМПАНІЯ „ФАВОРИТ”. З текстом нової редакції Положення можна ознайомитись у розділі „ПослугиДепозитарна установа.

06.10.2014.  У зв`язку з набуттям 12.09.2014 чинності Рішення НКЦПФР від 02.07.2014 року №854, яким вносяться зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності в частині порядку виплати доходів за цінними паперами та зобов`язуються депозитарні установи  привести свої внутрішні документи у відповідність до вимог цього Рішення не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цим Рішенням (тобто у строк до 12.12.2014 року включно), внесено зміни до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ „ФОНДОВА КОМПАНІЯ „ФАВОРИТ”.  

Наказом Генерального директора ТОВ „Фондова компанія „Фаворит” (No27 від 06.10.2014 р.) затверджено зміни до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ „Фондова компанія „Фаворит” шляхом викладення його у новій редакції. Нова редакція Положення набирає чинності з 01 листопада  2014 року. З текстом нової редакції Положення можна ознайомитись у розділі „Послуги – Депозитарна установа”.

З дати набрання чинності цією Новою редакцією Положення, тарифи депонентів, які були ними підписані до набрання чинності цією Новою редакцією Положення, втрачають силу, а починають діяти тарифи, наведені у розділі ІХ. нової редакції Положення - „Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та/або емітентам”. Відповідно до норм п. 4.3. Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах „Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установа зобов’язана повідомити Депонента шляхом оприлюднення їх на веб-сайті Депозитарної установи www.fc-favorit.com.ua не пізніше, як за 15 робочих днів до  початку набрання ними чинності”.

22.09.2014. Шановні клієнти! Нагадуємо, що відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон):

«Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.»

 Звертаємо Вашу увагу, що з 12 жовтня 2014 року при складанні Центральним депозитарієм, зокрема, реєстру власників іменних цінних паперів/переліку власників іменних цінних паперів/переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства буде окремо зазначатися «загальна кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких депозитарною установою зареєстровано обмеження прав за цінними паперами, із зазначенням типу обмежень.»

04.08.2014. 5 серпня 2014 року набирає чинності Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 24.06.2014 № 807 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо встановлення вимог до договорів між учасниками депозитарної системи України». Цим рішенням вносяться зміни до вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням НКЦПФР від 06.08.2013 № 1412, вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів, затверджених рішенням НКЦПФР від 06.08.2013 № 1410 та вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, затверджених рішенням НКЦПФР від 20.08.2013 № 1524.

У зв`язку з цим депонентам необхідно звернутися до депозитарної установи для внесення змін до укладеного раніше договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (договору про відкриття рахунку в цінних паперах).

14.04.2014. У зв`язку з набуттям 18.03.2014 чинності Рішення НКЦПФР від 22.01.2014  № 47, яким затверджено Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, Наказом Генерального директора №9/1 від 14.04.2014р. внесено зміни до  Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ».  З текстом змін до  Положення можна ознайомитись у розділі „Послуги – Депозитарна установа”.

18.03.2014. Наказом Генерального директора №6/1 від 18.03.2014р. внесено зміни до  Додатків до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ», затвердженого Наказом №30 від 12.08.2013р. З текстом змін до  Положення можна ознайомитись у розділі „Послуги – Депозитарна установа”.

13.10.2013.  Наказом Генерального директора №44 від 31.10.2013р. внесено зміни до  Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ», затвердженого Наказом №30 від 12.08.2013р. З текстом змін до  Положення можна ознайомитись у розділі „Послуги – Депозитарна установа”.

13.10.2013.  Розпочато провадження ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), а саме  Депозитарної діяльності депозитарної установи, на підставі Ліцензії НКЦПФР Серія АЕ №185097, дата видачі 02.10.2012, строк дії: з 13.10.2012 – необмежений.

Відповідно до вимог законодавства України протягом року з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» (12.10.2013) необхідно здійснити дії щодо приведення договорів про відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах укладених Депонентами до 10.10.2014 року, у відповідність до вимог законодавства. Для цього Депоненту необхідно звернутись до ТОВ „ФОНДОВА КОМПАНІЯ „ФАВОРИТ” для підписання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

 

12.08.2013. Наказом Генерального директора №30 від 12.08.2013р. затверджено Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (далі – Положення). Положення набирає чинності з моменту початку провадження ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), а саме  Депозитарної діяльності депозитарної установи. З текстом Положення можна ознайомитись у розділі „Послуги – Депозитарна установа”.